Zhejiang Kaikai Meiduo Locomotive Co., Ltd.
Zhejiang Kaikai Meiduo Locomotive Co., Ltd.